Privacy voorwaarden

Doeleinden verwerking

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS - GPO) verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: Persoonlijk profiel in het Dijkwerkers community platform waarop andere gebruikers van het platform u kunnen vinden op uw kennis en expertise.

Wettelijke grondslag verwerking

RWS - GPO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Ontvangers persoonsgegevens

RWS - GPO zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RWS - GPO hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Zolang het community platform De Dijkwerkers van RWS - GPO online beschikbaar is en de mogelijkheid bestaat om hierop in te loggen met uw gegevens.
  • Zolang u niet in het platform heeft aangegeven dat u vergeten wilt worden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht RWS - GPO te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan RWS - GPO verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die RWS - GPO doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

info@dijkwerkers.com
+31 6 150 179 56

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via de contactgegevens onderaan deze website. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RWS - GPO, neem dan contact op met RWS - GPO via de contactgegevens onderaan deze website ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.